Đầu Tư Cổ Phần

Đầu Tư Cổ Phần

IDS chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định và nhiều tiềm năng, đồng thời có sự phòng vệ rủi ro vững chắc từ tài sản và bất động sản của doanh nghiệp. Với chuyên môn cao và khả năng điều hành linh hoạt, mục tiêu của chúng tôi là đánh thức được toàn bộ khả năng tiềm ẩn và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.