Quỹ Khởi Nghiệp

Quỹ Khởi Nghiệp

Startup Vietnam Foundation (SVF) là quỹ xã hội và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. SVF được thành lập nhằm mục đích xây dựng và phát triển một hệ sinh thái cho các công ty khởi nghiệp để thúc đẩy sự sáng tạo và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình.

SVF hỗ trợ các dự án với những ý tưởng nổi bật bằng cách cung cấp cho người sáng lập tất cả các yếu tố cần thiết để thành công như kỹ năng lãnh đạo, ứng dụng công nghệ, kỹ năng quản lý, cũng như các mối quan hệ cần thiết. Chúng tôi là cổ đông sáng lập và nhà đầu tư tích cực của SVF.